Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2020/ 2021

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělávání
 2. Informovat se o vybraných středních školách na jejich webových stránkách, navštívit je při dnech otevřených dveří
 3. Formuláře přihlášek dodá žák ve 2 ks ZŠ
 4. Vyplnit přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ
 5. Žák si vyzvedne u výchovného poradce proti podpisu zápisový lístek do 30.1.2020

Přihláška:

 • V prvním kole přijímacího řízení může podat uchazeč 2 přihlášky – vyplněné jako stejnopisy, na každou uvede 2 školy /pořadí škol je na obou přihláškách stejné/
 • Rodiče vyplní základní identifikační údaje, název příslušných středních škol včetně oboru a kódu
 • Rodiče vyplní prospěch žáka jednotlivých předmětů (kontrola výchovným  poradcem) za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku pro žáky 9. tříd; u zájemců o víceletá gymnázia za 6. ročník a první pololetí 7. ročníku pro žáky 7. tříd a za 4. ročník a první pololetí 5. ročníku pro žáky 5. tříd
 • Vyplněnou přihlášku odevzdá třídní učitel výchovné poradkyni ke kontrole a k podpisu ředitele školy do 20. 2.2020
 • Uchazeč odevzdá přihlášku příslušné škole do 1. 3. 2020, u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019
 • Pokud škola požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je potřeba nechat si přihlášku potvrdit lékařem

Přijímací zkoušky:

 • První kolo přijímacích zkoušek se koná  14. 4. a 15. 4. 2020 pro žáky 9. tříd
 • pro šestiletá a osmiletá gymnázia 16.4 a 17.4.2020
 •  u oborů s talentovou zkouškou od 2. 1. do 15. 1. 2020
 • náhradní termín pro všechny obory vzdělávání - 13.5. a 14.5. 2020

 

 • Další kola přijímacích zkoušek stanoví ředitelé příslušných škol
 • Při vyhlášení druhých kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, dokdy je nutné podat přihlášku, platí neomezené množství přihlášek pro druhá kola přijímacího řízení

Pozvánka k přijímací zkoušce:

 • Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky
 • Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám

Rozhodnutí:

 • Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům – jejich zákonným zástupcům – odešle rozhodnutí o nepřijetí – nejdříve 22. 4. 2020

Odvolání:

 • Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení/např. na webových stránkách školy/
 • Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy
 • Rozhodnutí musí být oznámeno do 30 dnů

Zápisový lístek:

 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole
 • Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 15. 3. 2019, zápisový lístek musí převzít žák proti podpisu, termín vydávání naší školou bude oznámen
 • Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí
 • Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijatý někdo jiný
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
 • Při ztrátě zápisového lístku vydává na základě žádosti škola náhradní zápisový lístek
 • Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou:

 • Přihlášku si žák vyzvedne do 25. 10. 2019
 • Na střední školu musí být zaslána do 30. 11. 2019
 • Zápisový lístek obdržíte do 15. 1. 2020

Postup při podání přihlášky:

 • Vzory vyplňování přihlášky jsou na nástěnkách ve škole
 • Do 30. ledna 2020 si žáci zajistí přihlášky
 • Přihlášku si žáci spolu s rodiči vyplní sami na první i druhé straně ) bez průměru známek)– včetně podpisu žáka a podpisu zákonného zástupce

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace

Hlavní 190
252 26 Třebotov

Navigace

Mapa stránek

Hledat